Класирани за свободното място „Учител по биология и здравно образование“

Кандидат с вх. № 7946/08.08.2022 г.
Резерви:
Кандидат с вх. № 7952/08.08.2022 г.

Класираните кандидати се канят да се явят на 23.08.2022 г. в канцеларията на
ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представе-
ните документи.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!