Класирани за свободното място „Учител по биология и здравно образование“

Кандидат с вх. № – 8023/16.08.2022 г.

Резерва:

Кандидат с вх. № 8026/16.08.2022 г.

Класираните кандидати се канят да се явят на 23.08.2022 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представе-ните документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

От ръководството