Класиране за свободното място
„Заместник-директор учебна дейност“

На първо място е класиран кандидат:
Вх. № 4095/19.07.2021 г.


Резерви:
Вх. № 4086/19.07.2021 г.