Събеседване за длъжност „учител по математика“

От явилите се на събеседване кандидати, с входящи номера:

  3998/22.03.2022;   4001/22.03.2022;  4019/22.03.2022

няма класиран кандидат за заемане на длъжността „учител по математика“.