понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Изложба „Горд съм ученик“

На 14.02.17 г. във фоайето на първия етаж учениците от II „г“ и II „б“ класове с ръководител г-жа Близнакова, откриха изложба на тема „Горд съм ученик“ на СУ „Св. П. Хилендарски“

В нея участваха ученици от Ателие по приложни изкуства по проект „Твоят час“ – BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“.

В кратко обръщение към съучениците си децата изказаха своята гордост да бъдат последователи на Паисиевото дело.

Грамоти за участие на всеки ученик в изложбата връчи г-жа Ани Русева – заместник-директор по учебната дейност в прогимназиален етап.