Заповеди


Заповеди на Министъра на образованието и науката

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Регламенти за провеждане на олимпиадите за 2017/2018 г. по предмети.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № 09-5212 от 14.09.2017 г.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

 

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповеди на Кмета на гр. Пловдив

Заповед на Кмета за 1 клас.