Ден на ученическото самоуправление

Днес, 9 май – Денят на Европа, учениците от СУ „Паисий Хилендарски“ проведоха инициативата „ученическо самоуправление“.Желаещите бяха много и ентусиазирани. Включиха се представители от X и XI клас, които влезнаха в ролите на:1. Директор на училището: Теодора Топорова, XI б;2. Заместник-директори: Рая Пенева от X клас, Николета Кръстева от XI б  и Сияна Палова от VIII а;3. Психолог на училището: Мария Ташкова от X в клас;4. Педагогически съветник: Мария Томова от X в клас.Останалите ученици проведоха уроци като истински учители.Теодора Топорова от  XI б клас посети всеки клас и провери присъстващите и отсъстващите за деня.Психологът и педагогическият съветник (Мария Ташкова и Мария Томова) проведоха тренинг на тема „Общуване без агресия“. Учениците, които участваха се запознаха с различните институции, с които работи училището, разбраха същността на понятието „механизъм за тормоз“, Решаваха казуси, които са важна част от работата и се срещат при общуването на психолога и педагогическия съветник с учители, ученици и родители.Рая Пенева, Николета Кръстева и Сияна Павлова също осъществиха проверка на учениците и работата в часовете по различни дисциплини.