Девети клас

Списък на  учениците в паралелка с профил „Технологичен“ – Информационни технологии  – 9г клас.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО
НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

След завършен VIII клас (виж тук)

Държавен план-прием през учебната 2017/2018 година